آرشیو نویسنده

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان...

نقش والدین در تمرین موسیقی

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان...

نوازنده هر سازی هستید و در هر کجای کار یادگیری، به این نکات خیلی دقت کنید … بدون برنامه ریزی...

تمرین موسیقی:

نوازنده هر سازی هستید و در هر کجای کار یادگیری، به این نکات خیلی دقت کنید … بدون برنامه ریزی...