آرشیو برچسب ها

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان...

نقش والدین در تمرین موسیقی

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان...